Mẫu kê khai khối lượng năm học 2015-2016

30/5/2016

 

           BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG CĐXD NAM ĐỊNH      

    CỘng hoà xã hỘi chỦ nghĨA viỆt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.……/TB-CĐXDNĐ

Nam Định, ngày 30  tháng 5  năm 2016

THÔNG BÁO

“V/v kê khai khối lượng năm học 2015 - 2016”

                            Kính gửi:  Các đơn vị trong trường

      Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016, Nhà trường thông báo tới các đơn vị trong trường một số nội dung sau:

- Kê khai khối lượng năm học 2015-2016 tính đến hết ngày 06 tháng 8 năm 2016

theo khối lượng thực dạy của các lớp trong và ngài trường. 

     - Các Khoa, Bộ môn tổng hợp khối lượng của đơn vị mình gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 08/6/2016.

     - Mẫu bảng tổng hợp khối lượng kèm theo thông báo.     Download

     - Khối lượng được tính theo chế độ công tác giáo viên và các Quy định hiện hành của Nhà trường.

                                                            

 

Nơi nhận:

-Các đơn vị trong trường

Lưu VT, ĐT

     KT.HIỆU TRƯỞNG

     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  

       ThS. Trần Đức Thành

 

 
 
   
 
 
 
 
OtherArticle
Xem theo ngày
Tuyển sinh 2015
55nam
Trung tâm huấn luyện an toàn lao động
Video
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCMSinh viên hiếu họcNhững tấm gương hiếu học
Tuyển Sinh
Thời khóa biểu
Chuẩn đầu ra, Ba công khai, công khai văn bằng chứng chỉ
Đào tạo tín chỉ
Bộ Xây Dựng
Bộ lao động - Thương binh và xã hội

Giá vàng

Giá vàng 9999