Các biểu mẫu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

6/9/2018

 

Các biểu mẫu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

  CÁC BIỂU MẪU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

CÁC BIỂU MẪU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

TT

TÊN BIỂU MẪU

NỘI DUNG

1       

K01/NCKH

Phiếu đăng ký đề tài KH&CN cấp trường

2       

K02/NCKH

Phiếu đề xuất, sáng kiến KH&CN cấp trường

3       

K03/NCKH

Giấy gia hạn đề tài

4       

K04/NCKH

Thuyết minh đề tài cấp trường

5       

K05/NCKH

Phiếu đăng ký nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường

6       

K06/NCKH

Bìa và nội dung báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

7       

K07/NCKH

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề xuất, sáng kiến

8       

K08/NCKH

Bìa ngoài, bìa trong và trình tự trình bày trong đề tài

9       

K09/NCKH

Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài

10  

K10/NCKH

Biên bản họp hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường

11  

K11/NCKH

Phiếu đánh giá nghiệm thu sáng kiến, đề suất cấp trường

12  

K12/NCKH

Đề cương bài phản biện cấp trường

13  

K13/NCKH

Biên bản nghiệm thu cơ sở

Báo cáo tiếp thu ý kiến và giải trình theo kết luận của HĐNT cơ sở

14  

K14/NCKH

Bảng kê khai khối lượng của ĐT và bảng tổng của đơn vị

15  

K15/NCKH

Kiểm tra giám sát thực hiện ĐT KH&CN

16  

K16/NCKH

Báo cáo tiếp thu ý kiến và giải trình theo kết luận của HĐNT

17  

K17/NCKH

Mẫu biên soạn tài liệu giảng dạy theo thông tư 03

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu K01/NCKH

TRƯỜNG CĐXD NAM ĐỊNH

ĐƠN VỊ: .............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 20… - 20…

 

1. Tên đề tài:

 

2.Chủ nhiệm đề tài và những người tham gia:

 

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Văn A

 

Chủ nhiệm

2

Nguyễn Văn B

 

Thành viên

….

 

 

 

 

3. Thời gian thực hiện:  ….. tháng

               Bắt đầu:   ngày......tháng.......năm 20........

               Kết thúc: ngày......tháng.......năm 20.........

 

4. Lý do chọn đề tài: (thực trạng và tính cấp thiết)

5. Mục tiêu:

6. Nội dung chính của đề tài:

7. Sản phẩm:

8. Khả năng, địa chỉ áp dụng và dự kiến hiệu quả:

9. Nhu cầu kinh phí dự kiến (nếu có):

10. Thông tin khác (nếu có):

 

 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

   Nam Định, ngày      tháng       năm 20    

 NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  Phiếu đăng ký trình bày không quá 3 trang chuẩn khổ giấy A4 (font chữ Times New Roman 13 ÷14)

 

Mẫu K02/NCKH

TRƯỜNG CĐXD NAM ĐỊNH

ĐƠN VỊ: .............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN/ ĐỀ XUẤT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 20… - 20…    

 

1. Tên sáng kiến/ đề xuất:

 

2.Chủ trì  đề xuất và những người tham gia:

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Văn A

 

Chủ trì

2

Nguyễn Văn B

 

Thành viên

….

 

 

 

 

3. Thời gian thực hiện:  ….. tháng

Bắt đầu:   ngày......tháng.......năm 20........

Kết thúc: ngày......tháng.......năm 20.........

 

4. Lý do chọn đề tài: (thực trạng và tính cấp thiết)

 

5. Mục tiêu:

 

6. Nội dung chính của đề xuất, sáng kiến:

 

7. Sản phẩm:

 

8. Khả năng, địa chỉ áp dụng và dự kiến hiệu quả:

 

 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

Nam Định, ngày      tháng      năm 20  

               NGƯỜI ĐĂNG KÝ

            (Ký, ghi rõ họ tên)                                                              (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu K03/NCKH

TRƯỜNG CĐXD NAM ĐỊNH

ĐƠN VỊ: .............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN GIA HẠN ĐỀ TÀI

 

               Kính gửi:        - Ban Giám hiệu

- Phòng NCKH&QHQT

 

- Họ tên chủ nhiệm đề tài: ..................................................................................

- Đơn vị: .............................................................................................................

- Tên đề tài:  “……………………………” - Mã số:..........................................

- Thời gian đăng ký thực hiện:  Từ:...............................đến …………………

- Thời gian gia hạn:  ...........................................................................................

- Lý do: ...............................................................................................................

 

              Nam Định, ngày      tháng      năm 20    

   BAN GIÁM HIỆU

 PHÒNG NCKH

 (Ký, ghi rõ họ tên)                                                               

 TRƯỞNG ĐƠN VỊ

   (Ký, ghi rõ họ tên)

 

CHỦ NHIỆM ĐT

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Mẫu K04/NCKH

TRƯỜNG CĐXD NAM ĐỊNH

ĐƠN VỊ: .............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THUYẾT  MINH 

ĐỀ  TÀI CẤP  TRƯỜNG NĂM HỌC 20    –  20    

1. TÊN ĐỀ TÀI:

2. MÃ SỐ:

3. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ …………………. đến ………………………   

4. CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỀ TÀI

Tên cơ quan: Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định  

Địa chỉ: Quốc lộ 10 - Phường Lộc Vượng - TP Nam Định                 

5. ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI:

6. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

TT

Họ và tên

Đơn vị

Nhiệm vụ

Khối lượng (%)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

8. THỰC TRẠNG VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

9. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

10. PHƯƠNG PHÁP,  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

10.1. Phương pháp nghiên cứu

10.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

11. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN  

11.1. Nội dung nghiên cứu

11.2. Tiến độ thực hiện

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

Bắt đầu

Hoàn thành

1

 

 

 

 

 

 

 

 

12. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA CHỈ ÁP DỤNG

12.1. Sản phẩm

12.2. Địa chỉ áp dụng và dự kiến hiệu quả

                                                                                 Nam Định, ngày         tháng         năm 20    

     TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                        CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

        (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

                                                                              

 

 

 

 

                                                     

 

             

Mẫu K05/NCKH

TRƯỜNG CĐXD NAM ĐỊNH

ĐƠN VỊ: .............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

Kính gửi: ………………

1. Tên đề tài.. “………………………………………”  - Mã số: …………………………

2. Chủ nhiệm đề tài: ..............................................................................................................

3. Đơn vị chủ trì đề tài: .........................................................................................................

4. Thời gian thực hiện: …………………………………………………………………….

   Bắt đầu: tháng ................. năm 20........

   Kết thúc (đã nghiệm thu cơ sở): ngày………tháng ................. năm 20.......

5. Sản phẩm nghiên cứu:........................................................................................................

6. Hồ sơ đề nghị nghiệm thu cấp Trường gồm có:

- Biên bản nghiệm thu cấp cơ sở

- Báo cáo tiếp thu và giải trình theo kết luận của Hội đồng Nghiệm thu cấp cơ sở (có Trưởng đơn vị ký xác nhận

- Báo cáo tóm tắt

- Sản phẩm đề tài

- Đề cương chi tiết của đề tài được duyệt

- Phiếu đăng ký nghiệm thu đề tài KH và CN cấp Trường

7. Thời gian đề nghị nghiệm thu cấp Trường: Từ ngày.......................................................

Đề nghị và kính mong Nhà trường, phòng chức năng xem xét giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Nam Định, ngày      tháng      năm 20            CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

   (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                  Mẫu K06/NCKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

1. Danh sách những người tham gia thực hiện:

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Văn A

Khoa…

Chủ nhiệm đề tài

2

 

 

 

 

 

 

2. Lý do chọn đề tài (thực trạng và tính cấp thiết):

3. Mục tiêu:

4. Phương pháp nghiên cứu:

5. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:

6. Nội dung chính của đề tài:

                        Chương 1/ Bài1..:

            Chương 2....: 

            Chương n… ..

7. Thời gian thực hiện đề tài (tiến độ):

            - Từ tháng ....... năm 20....    đến tháng .......  năm 20....

            - Từ tháng ....... năm 20...     đến tháng .......  năm 20.....

            -  .........

            - Thời gian nghiệm thu cơ sở:

            - Thời gian nghiệm thu cấp trường:

8. Sản phẩm, phạm vi áp dụng và hiệu quả (đã có hoặc dự kiến):   

9. Kết luận và kiến nghị:

10. Tài liệu tham khảo:

Ghi chú:  

- Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài là cơ sở để Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài (báo cáo được đóng thành quyển, phải phản ánh đầy đủ nội dung chính của vấn đề nghiên cứu và kết quả nghiên cứu của đề tài).

- Trình bày báo cáo tóm tắt trên khổ giấy A4 (số trang của Báo cáo không quá 10 trang; cỡ chữ 13; font chữ Times New Roman; pharagraph 1 ÷ 1,3 line).

 

                                                                            Nam Định, ngày      tháng        năm 20    

             Xác nhận của Trưởng đơn vị                                                 Chủ nhiệm đề tài

                   (Ký, ghi rõ họ tên)                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

 


Mẫu K07/NCKH

TRƯỜNG CĐXD NAM ĐỊNH

ĐƠN VỊ: .............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO

 KẾT QUẢ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN/ĐỀ XUẤT CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 20   - 20

1. Tên sáng kiến/ đề xuất:

2.Chủ trì và những người tham gia:

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Văn A

Khoa…

Chủ trì

2