Thông báo kết quả nghiệm thu nhiệm vụ NCKH cấp trường năm học 2017 - 2018

6/9/2018

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐXD NAM ĐỊNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Số: 257 /TB-CĐXDNĐ                                     Nam Định, ngày 06 tháng 6 năm 2018

 

 THÔNG BÁO

Kết quả nghiệm thu nhiệm vụ NCKH cấp trường năm học 2017 - 2018

 

Kính gửi:  Các đơn vị thuộc trường

 

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-CĐXDNĐ  ngày 20 tháng 6 năm 2017 và quyết định số 477/QĐ-CĐXDN ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng trường CĐXD Nam Định về việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp trường năm học 2017 - 2018.

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng xét duyệt và nghiệm thu đề tài, đề xuất cấp trường về việc duyệt, công nhận các đề xuất cấp trường năm học 2017-2018.

Nhà trường thông báo kết quả nhiệm vụ NCKH cấp trường năm học 2017- 2018.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu để b/c;

- Các đơn vị trong trường;

- Lưu: VT, P. NCKH&QHQT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 


Phụ lục

KẾT QUẢ NHIỆM VỤ NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

(Kèm theo thông báo số:       /TB-CĐXDNĐ ngày 6 tháng 6 năm 2018)  

1/ Đề tài

TT

Mã số

Tên đề tài

Người thực hiện

Xếp loại

I

Khoa Xây dựng

1

ĐTCT

01-16

Xây dựng đề cương chi tiết các học phần khoa Xây dựng quản lý theo Luật Giáo dục nghề nghiệp

Lưu Xuân Khu

Trần Văn Cảnh

Phạm Thị Nguyệt

Trần Huy Trung

Đỗ Nhật Tân

Phạm Văn Phong

Trần Ngọc Tùng

Hoàng Thành Nam

Lưu Đình Giáp

Ngô Mạnh Cường

Trần Công Trình

Vũ Thế Linh

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Phương Hoa

Trần Hữu Hiếu

Đỗ Thanh Tuyền

Vũ Quốc Lập

Dương Quốc Cường

Xuất sắc

(89.5)

2

ĐTCT

01 -17

Điều chỉnh tài liệu giảng dạy môn học Thực tập trắc địa” trình độ Cao đẳng ngành Xây dựng theo Luật GDNN.

Trần Văn Cảnh

Nguyễn Huy Thẩm

Xuất sắc

(86.25)

3

ĐTCT

02 -17

Điều chỉnh tài liệu giảng dạy môn học Cấu tạo kiến trúc”  trình độ Cao đẳng ngành Xây dựng theo Luật GDNN.

Trần Ngọc Tùng

Hoàng Thành Nam

Xuất sắc

(87.0)

4

ĐTCT

03 -17

Điều chỉnh tài liệu giảng dạy môn học Kết cấu BTCT” trình độ Cao đẳng ngành Xây dựng theo Luật GDNN.

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vũ Thế Linh

Nguyễn Thị Phương Hoa

Xuất sắc

(90.71)

5

ĐTCT

04 -17

Điều chỉnh tài liệu giảng dạy môn học “Kỹ thuật thi công”  trình độ Cao đẳng ngành Xây dựng  theo Luật GDNN.

Đỗ Văn Chiến

Dương Quốc Cường

Xuất sắc

(88.14)

6

ĐTCT

05 -17

Điều chỉnh tài liệu giảng dạy môn học Cơ học đất và nền móng” trình độ Cao đẳng ngành Xây dựng theo Luật GDNN.

Lưu Xuân Khu

Cù Xuân Liệu

Xuất sắc

(89.5)

7

ĐTCT

13 -17

Hướng dẫn sử dụng thiết bị thí nghiệm vật liệu thép và vật liệu kim loại

Trần Huy Trung

Đỗ Nhật Tân

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Xuất sắc

(86.88)

8

ĐTCT

14 -17

Hướng dẫn sử dụng thiết bị và thí nghiệm vật liệu bê tông; gạch; đá; cát; vữa và xi măng

Phạm Thị Nguyệt

Trần Huy Trung

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Xuất sắc

(88.25)

9

ĐTCT

15 -17

Hướng dẫn sử dụng thiết bị thí nghiệm đất trong phòng

Đỗ Nhật Tân

Vũ Thế Linh

Lưu Xuân Khu

Trần Huy Trung

Xuất sắc

(86.0)

II

Khoa Cơ bản

10

ĐTCT

09-16

Xây dựng đề cương chi tiết các học phần khoa Cơ bản quản lý theo Luật Giáo dục nghề nghiệp

Ngô Xuân Hợp

Vũ Đức Hùng

Đặng Thái Minh

Bùi Cảnh Toàn

Đỗ Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Thanh Hải

Phạm Thị Vui

Dương Thị Phượng

Hoàng Công Bình

Đỗ Thị Yến

Nguyễn Thị Hiền

Nghiêm Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Văn Hà

Xuất sắc

(87.85)

11

ĐTCT

06 -17

Điều chỉnh tài liệu giảng dạy môn học Tiếng anh” trình độ Trung cấp nghề Quản trị mạng theo Luật GDNN.

Bùi Cảnh Toàn

Đỗ Thị Thanh Thủy

Xuất sắc

(86.88)

12

ĐTCT

07 -17

Điều chỉnh tài liệu giảng dạy môn học “Lý - Hóa ứng dụng” trình độ Cao đẳng theo Luật GDNN.

Đỗ Thị Yến

Nguyễn Thị Hiền

Nghiêm Thị Thu Hà

Xuất sắc

(88.78)

III

Khoa Đào tạo nghề

13

ĐTCT

08 -17

Điều chỉnh tài liệu giảng dạy mô đun MĐ 12 nghề “Mộc xây dựng và Trang trí nội thất”  trình độ Trung cấp theo Luật GDNN.

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Điềm

Vũ Đình Phùng

Xuất sắc

(87.12)

14

ĐTCT

09 -17

Điều chỉnh tài liệu giảng dạy mô đun MĐ11 “Kỹ thuật điêu khắc hoa văn phù điêu”  nghề  Kỹ thuật điêu khắc gỗ  trình độ Trung cấp theo Luật GDNN.

Trần Văn Anh

Nguyễn Tuấn Anh

Trần Gia Phong

Xuất sắc

(87.5)

IV

Khoa Kinh tế xây dựng và kế toán

15

ĐTCT

06-16

Xây dựng đề cương chi tiết các môn học bậc Cao đẳng, Trung cấp ngành Kế toán và Quản lý xây dựng theo Luật Giáo dục nghề nghiệp

Lê Văn Dũng

Lê Thị Duyên

Nguyễn Thị Thu Thủy

Ngô Thị Thu Hằng

Phạm Thị Chang

Phạm Văn Minh

Phạm Đức Thành

Nguyễn Thị Anh

Xuất sắc

(88.38)

16

ĐTCT

11 -17

Điều chỉnh tài liệu giảng dạy môn học “Thống kê doanh nghiệp”  trình độ  Trung cấp (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) theo Luật GDNN.

Phạm Đức Thành

Nguyễn Thị Anh

Xuất sắc

(89.37)

V

Khoa Lý luận chính trị và giáo dục TCQP

17

ĐTCT

04-16

Xây dựng đề cương chi tiết các học phần Lý luận chính trị, pháp luật và soạn thảo văn bản theo Luật GDNN

Trần Đức Tính

Lê Phước An

Hoàng Thị Hà

Phạm Minh Tường

Xuất sắc

(87.43)

18

ĐTCT

12 -17

Điều chỉnh tài liệu giảng dạy môn họcKinh tế chính trị” trình độ  Trung cấp - ngành kinh tế và kế toán theo Luật GDNN

Lê Phước An

Trần Đức Tính

Xuất sắc

(88.62)

19

ĐTCT

14-16

Xây dựng đề cương chi tiết  môn “GDTC và GDQP – AN” bậc Cao đẳng, Trung cấp theo Luật Giáo dục nghề nghiệp

Nguyễn Hữu Mạnh

Nguyễn Tất Tuyên

Xuất sắc

(88.0)

VI

Khoa Kỹ Thuật Hạ tầng

20

ĐTCT

12-16

Xây dựng đề cương chi tiết các học phần bậc Cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị theo Luật Giáo dục nghề nghiệp

Nguyễn Văn Cơ

Cù Xuân Liệu

Trần Xuân Khiêm

Trịnh Thị Hiền

Ngô Thị Thanh Huyền

Khá

(84.43)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Đề xuất công nhận

TT

Tên đề xuất

Người thực hiện

Ghi chú

1

Biên soạn ngân hàng đề thi và đáp án môn học Tiếng anh trình độ  Cao đẳng và Trung cấp cho đối tượng học nghề.

Đỗ Thị Thanh Thủy

Bùi Cảnh Toàn

 

2

Biên soạn bộ đề thi môn Tin học cơ sở trình độ Trung cấp.

Hoàng Công Bình

 

3

Biên soạn bộ đề thi môn Sức bền Vật liệu trình độ Cao đẳng.

Vũ Đức Hùng

Ngô Xuân Hợp

Đặng Thái Minh

 

4

Nghiên cứu xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Lý-Hóa ứng dụng  trình độ Cao đẳng.

Đỗ Thị Yến

Nguyễn Thị Hiền

 

5

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề Chạm khắc đá ở Ninh Bình.

Trần Đức Tính

Phạm Minh Tường

Hoàng Thị Hà

 

6

Xây dựng bộ bản vẽ phóng các mô đun nghề “Điện dân dụng”  trình độ Trung cấp.

Trần Ngọc Anh

Nguyễn Thị Quỳnh Vân

Nghiêm Thị Thu Hà

 

7

Trình tự và phương pháp tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng theo phương thức tích lũy mô dun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp theo TT09/2017/TT/BLĐTBXH ngày 13/3/2017 phù hợp với trường CĐXD Nam Định.

Bùi Đình Thường

Trần Thị Kim Xuân

Phạm Ngọc Tuyền

Ngô Thị Minh Tâm

Phạm Thị Niềm Thương

 

8

Chế độ làm việc của Nhà giáo tại trường CĐXD Nam Định.

Lương Văn Doanh

 

9

Nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng cơ sở vật chất hiện có trong Nhà trường .

Trần Văn Hạnh

Trần Đăng Hiền

 

10

Tham mưu với  lãnh đạo về  việc quản lý trang thiết bị văn phòng làm việc hiệu quả và tiết kiệm.

Nguyễn Văn Thi

Nguyễn Thanh Phượng

Nguyễn T Hồng Duyên

Nguyễn Văn Thái

 

11

Tư vấn bảo vệ sức khỏe ban đầu cho cán bộ công nhân viên chức trong Nhà trường.

Trần Văn Thoàn

Phạm Thị Thanh Thúy

Nguyễn Thị An

 

12

Biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn học Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động nghề Chạm khắc đá, Mộc mỹ nghệ, Hàn, Xây dựng.

Trần Quốc Công

Nguyễn Quốc Thường

Chu Nưu Tơn

 

13

Soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động Trường CĐXD Nam Định

Nguyễn Mạnh Trường

Đỗ Thị Thu

 

14

Soạn thảo Quy định tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Trung cấp, Cao đẳng

Phạm Ngọc Tuyền

Nguyễn Đức Thịnh

Lê Thị Hường

 

15

Quy định về việc in ấn, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp

Trần Quang Long

 

 

 

 

 
 
   
 
 
 
 
Các bài viết khác
Xem theo ngày
Tuyển sinh 2018
20-11
Video clip
Phóng sự Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam ĐịnhHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức HCMSinh viên hiếu học
CÁC VĂN BẢN VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Thời khóa biểu
Chuẩn đầu ra, Ba công khai, công khai văn bằng chứng chỉ
Bộ Xây Dựng
Bộ lao động - Thương binh và xã hội
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ
vlnamdinh.vieclamvietnam.gov.vn

Giá vàng

Giá vàng 9999