Thông báo danh mục đề tài, đề xuất NCKH cấp trường năm học 2018 - 2019

6/9/2018

 

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐXD NAM ĐỊNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 271 /TB-CĐXDNĐ                      Nam Định, ngày  08  tháng 6  năm 2018

 

THÔNG BÁO

Danh mục đề tài, đề xuất NCKH cấp trường năm học 2018 - 2019

Danh sách các cá nhân tham gia nhiệm vụ NCKH cấp trường, cấp tỉnh và cấp Bộ năm học 2017-2018

 

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Nhà trường

 

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng xét duyệt và nghiệm thu đề tài, đề xuất cấp trường về việc xét duyệt danh mục các nhiệm vụ NCKH cấp trường năm học 2018 - 2019.

Căn cứ vào kết quả công tác NCKH cấp trường, cấp tỉnh và các dự án, đề tài cấp Bộ của trường CĐXD Nam Định trong năm học 2017-2018.

Nhà trường thông báo kết quả cụ thể như sau:

1. Danh mục đề tài, đề xuất cấp trường năm học 2018 - 2019 đã được xét duyệt (Chi tiết tại Phụ lục I)

2. Danh sách các cá nhân tham gia nhiệm vụ NCKH cấp trường, cấp Tỉnh và cấp Bộ  năm học 2017-2018(Chi tiết tại Phụ lục II)

Đề nghị các đơn vị có đề tài được giao lựa chọn Ban chủ nhiệm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và đúng quy định hiện hành.

Chủ nhiệm đề tài (đã được đơn vị cử) làm thuyết minh, gửi phòng NCKH&QHQT bao gồm: Bản cứng (đã có ký duyệt của trưởng đơn vị) và bản mềm về địa chỉ Email: phongkhoahoc.cxn@gmail.com) trước ngày 13/6/2018.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- BGH để báo cáo;

- Lưu: VT, P. NCKH&QHQT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục I

DANH MỤC NHIỆM VỤ NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

(Kèm theo thông báo số:         /TB-CĐXDNĐ ngày 08 tháng 6 năm 2018)

A/ Đề tài

TT

Mã số

Tên đề tài

Đơn vị

Ghi chú

1

ĐTCT

01 -18

Cập nhật và điều chỉnh tài liệu giảng dạy mô đun 09 và mô đun 15 trình độ Trung cấp Quản trị mạng máy tính

Khoa Cơ bản

 

2

ĐTCT

02 -18

Cập nhật và điều chỉnh tài liệu giảng dạy môn học Cơ học lý thuyết và Sức bền vật liệu trình độ Cao đẳng chuyên ngành XDDD&CN

Khoa Cơ bản

 

3

ĐTCT

03 -18

Cập nhật và điều chỉnh tài liệu giảng dạy mô dun 12 và mô đun 20 trình độ Trung cấp Điện dân dụng.

Khoa

Đào tạo nghề

 

4

ĐTCT

04 -18

Cập nhật và điều chỉnh tài liệu giảng dạy môn học "Nguyên lý kế toán" trình độ Trung cấp kế toán doanh nghiệp

Khoa KTXD&KT

 

5

ĐTCT

05 -18

Cập nhật và điều chỉnh tài liệu giảng dạy môn học "Tài chính doanh nghiệp" trình độ Trung cấp kế toán doanh nghiệp

Khoa KTXD&KT

 

6

ĐTCT

06 -18

Cập nhật và điều chỉnh tài liệu giảng dạy mô đun Lắp đặt máy bơm và đồng hồ đo lưu lượng trình độ Trung cấp Cấp thoát nước

Khoa KTHT

 

7

ĐTCT

07 -18

Cập nhật và điều chỉnh tài liệu giảng dạy môn học Cấp thoát nước cơ bản trình độ Trung cấp Cấp thoát nước

Khoa KTHT

 

8

ĐTCT

08 -18

Xây dựng chương trình các môn: Lý luận chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng phù hợp với điều kiện của nhà trường.

Khoa LLCT

 

9

ĐTCT

09 -18

Cập nhật và điều chỉnh tài liệu hướng dẫn đồ án tốt nghiệp phần kết cấu công trình trình độ Cao đẳng ngành Xây dựng DD&CN

Khoa Xây dựng

 

B/ Đề xuất

TT

Tên đề xuất

Đơn vị

Ghi chú

1

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề của các lớp ngoài trường

(Thuộc lĩnh vực KT&ĐBCL quản lý)

Phòng KT&ĐBCL

 

2

Điều chỉnh tài liệu giảng dạy môn học giáo dục thể chất trình độ Cao đẳng và Trung cấp dành cho các lớp đào tạo theo địa chỉ

Khoa LLCT&GDTC

 

3

Giải pháp nâng cao cấp phát vật tư thực tập phục vụ đào tạo

Phòng QTĐS

 

4

Đề xuất giải pháp về công tác phòng, chống bão lũ, cứu nạn cứu hộ.

Phòng QTĐS

 

5

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thư viên

Trung tâm TTTV

 

6

Thiết kế file Powerpoit giới thiệu về  các ngành nghề đào tạo tại trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định

Trung tâm TTTV

 

7

Biên soạn “Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn học Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động nghề Điện dân dụng”

Trung tâm TVXD

 

Phụ lục II

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN THAM GIA NHIỆM VỤ NCKH

CẤP TRƯỜNG VÀ CẤP BỘ NĂM HỌC 2017-2018

(Kèm theo thông báo số:              /TB-CĐXDNĐ ngày 08 tháng 6 năm 2018)

A/ Cấp trường, cấp tỉnh

TT

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

1

Trịnh Quang Vinh

Ban Giám hiệu

Hội đồng nghiệm thu

2

Phạm Đức Cương

Ban Giám hiệu

Hội đồng nghiệm thu

3

Trần Đức Thành

Ban Giám hiệu

Hội đồng nghiệm thu

4

Lưu Xuân Khu

Khoa Xây dựng

CN ĐT, Chủ trì SK cấp tỉnh

5

Phạm Văn Phong

nt

Thành viên

6

Lưu Đình Giáp

nt

Thành viên

7

Ngô Mạnh Cường

nt

Thành viên

8

Trần Công Trình

nt

Thành viên

9

Trần Hữu Hiếu

nt

Thành viên

10

Đỗ Thanh Tuyền

nt

Thành viên

11

Vũ Quốc Lập

nt

Thành viên

12

Trần Văn Cảnh

nt

Chủ nhiệm ĐT

13

Trần Ngoc Tùng

nt

Chủ nhiệm ĐT

14

Hoàng Thành Nam

nt

Thành viên

15

Nguyễn Thị Thanh Thủy

nt

Chủ nhiệm ĐT

16

Vũ Thế Linh

nt

Thành viên

17

Nguyễn Thị Phương Hoa

nt

Thành viên

18

Đỗ Văn Chiến

nt

Chủ nhiệm ĐT

19

Dương Quốc Cường

nt

Thành viên

20

Nguyễn Huy Thẩm

nt

Thành viên

21

Phạm Thị Nguyệt

nt

Chủ nhiệm ĐT

22

Đỗ Nhật Tân

nt

Chủ nhiệm ĐT

23

Cù Xuân Liệu

Khoa KTHT

Chủ trì sáng kiến cấp tỉnh

24

Trần Xuân Khiêm

nt

Thành viên

25

Trịnh Thị Hiền

nt

Thành viên

26

Ngô Thị Thanh Huyền

nt

Thành viên

27

Ngô Xuân Hợp

Khoa Cơ bản

Chủ nhiệm ĐT

28

Vũ Đức Hùng

nt

Chủ trì ĐX, Thành viên ĐT

29

Đặng Thái Minh

nt

Thành viên

30

Nguyễn Thị Thanh Hải

nt

Thành viên

31

Phạm Thị Vui

nt

Thành viên

32

Dương Thị Phượng

nt

Thành viên

33

Bùi Cảnh Toàn

nt

Chủ nhiệm ĐT

34

Đỗ Thị Thanh Thủy

nt

Chủ trì ĐX, Thành viên ĐT

35

Đỗ Thị Yến

nt

Chủ nhiệm ĐT

36

Nguyễn Văn Hà

nt

Thành viên

37

Nguyễn Thị Hiền

nt

Thành viên

38

Nghiêm Thị Thu Hà

nt

Thành viên

39

Nguyễn Văn Tuấn

Khoa Đào tạo nghề

Chủ nhiệm ĐT

40

Nguyễn Văn Điềm

nt

Thành viên

41

Vũ Đình Phùng

nt

Thành viên

42

Trần Văn Anh

nt

Chủ nhiệm ĐT

43

Nguyễn Tuấn Anh

nt

Thành viên

44

Trần Ngọc Anh

nt

Chủ trì ĐX

45

Nguyễn Thị Quỳnh Vân

nt

Thành viên

46

Trần Gia Phong

nt

Thành viên

47

Lê Văn Dũng

Khoa KTXD&KT

Chủ nhiệm ĐT

48

Lê Thị Duyên

nt

Thành viên

49

Nguyễn Thị Thu Thủy

nt

Thành viên

50

Ngô Thị Thu Hằng

nt

Thành viên

51

Phạm Thị Chang

nt

Thành viên

52

Phạm Văn Minh

nt

Thành viên

53

Phạm Đức Thành

nt

Chủ nhiệm ĐT

54

Nguyễn Thị Anh

nt

Thành viên

55

Trần Đức Tính

Khoa LLCT và GD TCQP

Chủ nhiệm ĐT

56

Lê Phước An

nt

Thành viên

57

Hoàng Thị Hà

nt

Thành viên

58

Phạm Minh Tường

nt

Thành viên

59

Nguyễn Hữu Mạnh

nt

Thành viên

60

Nguyễn Tất Tuyên

nt

Thành viên

61

Lương Văn Doanh

Phòng ĐT&CTHSSV

Chủ trì ĐX

62

Phạm Ngọc Tuyền

nt

Chủ trì ĐX

63

Trần Quang Long

nt

Chủ trì ĐX

64

Nguyễn Đức Thịnh

nt

Thành viên

65

Lê Thị Hường

nt

Thành viên

66

Ngô Thị Minh Tâm

nt

Thành viên

67

Phạm Thị Niềm Thương

nt

Thành viên

68

Bùi Đình Thường

Phòng KT&ĐBCL

Thành viên

69

Trần Thị Kim Xuân

nt

Thành viên

70

Trần Đăng Hiền

Phòng QTĐS

Thành viên

71

Trần Văn Hạnh

nt

Chủ trì ĐX

72

Nguyễn Văn Thi

nt

Chủ trì ĐX

73

Nguyễn Thanh Phượng

nt

Thành viên

74

Nguyễn T Hồng Duyên

nt

Thành viên

75

Nguyễn Văn Thái

nt

Thành viên

76

Trần Văn Thoàn

nt

Chủ trì ĐX

77

Phạm Thị Thanh Thúy

nt

Thành viên

78

Nguyễn Thị An

nt

Thành viên

79

Trần Quốc Công

TT TVXD

Chủ trì ĐX

80

Nguyễn Quốc Thường

nt

Thành viên

81

Chu Nưu Tơn

nt

Thành viên

82

Trần Huy Trung

nt

Chủ nhiệm ĐT

83

Nguyễn Mạnh Trường

Phòng TCHC

Chủ trì ĐX

84

Đỗ Thị Thu

nt

Thành viên

85

Nguyễn Thị Thu

TT Thông tin thư viện

Thành viên

86

Hoàng Công Bình

nt

Chủ trì ĐX

 

B/ Cấp Bộ

TT

Họ tên

Đơn vị

Thành phần

1

Đỗ Văn Thi

Khoa Đào tạo nghề

Chủ nhiệm dự án 2016

2

Nguyễn Văn Vĩnh

Khoa Đào tạo nghề

Thành viên

3

Ngô Xuân Hợp

Khoa Cơ bản

Thành Viên

4

Nguyễn Văn Tuấn

Khoa Cơ bản

Thành viên

5

Lê Văn Dũng

Khoa KTXD&KT

Thành viên

6

ThS. Vũ Quốc Lập

Khoa Xây dựng

Chủ nhiệm đề tài RD90-17

7

Ths. Lưu Xuân Khu  

Khoa Xây dựng

Chủ nhiệm đề tài RD89-17

8

ThS. Trần Ngọc Tùng

Khoa Xây dựng

Thành viên

9

ThS. Dương Quốc Cường

Khoa Xây dựng

Thành viên

10

ThS. Đỗ Văn Chiến

Khoa Xây dựng

Thành viên

11

ThS. Nguyễn Huy Thẩm

Khoa Xây dựng

Thành viên

12

ThS. Hoàng Hải

Khoa Xây dựng

Thành viên

13

Ths. Vũ Thế Linh

Khoa Xây dựng

Thành viên

14

Ths. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Khoa Xây dựng

Thành viên

15

Ths. Nguyễn Thị Phương Hoa

Khoa Xây dựng

Thành viên

16

Ths.Hoàng Thành Nam

Khoa Xây dựng

Thành viên

17

Ths. Đỗ Trí Tuấn

Khoa Xây dựng

Thành viên

18

Đặng Kim Thoa

Phòng TCKT

Thành viên

19

Nguyễn Mai Oanh

Phòng TCKT

Thành viên

20

Vũ Ngọc Hoa

Phòng TC - HC

Thành viên

21

Trần Đăng Hiền

Phòng  QT - ĐS

Thành viên

22

Phạm Ngọc Tuyền

Phòng Đào tạo

Thành viên

23

ThS. Lê Thị Thu Hương

Phòng NCKH&QHQT

Thành viên

24

TS. Nguyễn Hải Hà

Phòng NCKH&QHQT

Thành viên

25

Đào Thị Thu Huyền

Phòng NCKH&QHQT

Thành viên

26

Ths. Bùi Xuân Tuyến

Phòng NCKH&QHQT

Thành viên

27

ThS. Trần Quốc Công

Trung tâm TVXD

Thành viên

28

ThS. Trần Huy Trung

Trung tâm TVXD

Thành viên

29

Phạm Văn Trường

Trung tâm TNSX

Thành viên

 

 
 
   
 
 
 
 
Các bài viết khác
Xem theo ngày
Tuyển sinh 2019
Happy New Year 2019
Video clip
Phóng sự Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam ĐịnhHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức HCMSinh viên hiếu học
CÁC VĂN BẢN VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Thời khóa biểu
Chuẩn đầu ra
Bộ Xây Dựng
Bộ lao động - Thương binh và xã hội
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ
vlnamdinh.vieclamvietnam.gov.vn

Giá vàng

Giá vàng 9999