Quyết định về việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp trường năm học 2018 – 2019

6/9/2018

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐXD NAM ĐỊNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 312/ QĐ-CĐXDNĐ

Nam Định, ngày 25 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp trường năm học 2018 – 2019

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐXD NAM ĐỊNH

 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Trường CĐXD Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ–CĐXDNĐ ngày 28/3/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường;

Căn cứ thông báo số 271/TB-CĐXDNĐ ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định về danh mục đề tài, đề xuất cấp trường năm học 2018 – 2019;

Căn cứ thuyết minh đề tài của các đơn vị đã được phê duyệt;

Theo đề nghị của trưởng phòng NCKH&QHQT,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Giao nhiệm vụ thực hiện đề tài cấp trường năm học 2018 – 2019 cho các đơn vị, chủ nhiệm đề tài và các ủy viên phản biện.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2: Các đơn vị có đề tài được giao chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung, tiến độ và các quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Lãnh đạo đơn vị, chủ nhiệm đề tài và các ủy viên phản biện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận

KT. HIỆU TRƯỞNG

-  Ban giám hiệu; ( để báo cáo)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-  Như điều 1;

(Đã ký)

-  Lưu VT, phòng NCKH.

 

 

TS. PHẠM ĐỨC CƯƠNG

 

 

 

 

 

Phụ lục

DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 – 2019

(Kèm theo Quyết định số: 312/QĐ-CĐXDNĐ ngày 25 tháng 6 năm 2018)

 

TT

Tên đề tài

Mã số

     Đơn vị     thực hiện

Chủ nhiệm đề tài

Phản biện 1

Phản biện 2

Thời gian nghiệm thu

1

Cập nhật và điều chỉnh tài liệu giảng dạy mô đun An toàn vệ sinh công nghiệp và mô đun Lắp ráp và cài đặt máy tính trình độ Trung cấp Quản trị mạng máy tính.

ĐTCT 01-18

Khoa Cơ bản

Phạm Thị Vui

Hoàng Công Bình

Nguyễn Thị Thu Hà

 11/3 ÷ 15/3/2019

2

Cập nhật và điều chỉnh tài liệu giảng dạy môn học Cơ học lý thuyết và Sức bền vật liệu trình độ Cao đẳng chuyên ngành XDDD&CN.

ĐTCT 02-18

Khoa Cơ bản

Vũ Đức Hùng

Trần Đức Thành

Lưu Xuân Khu

10/12 ÷ 14/12/2018

3

Cập nhật và điều chỉnh tài liệu giảng dạy mô đun Đo lường điện và mô đun Lắp đặt điện dân dụng trong công trình xây dựng trình độ Trung cấp Điện dân dụng.

ĐTCT 03-18

Khoa Đào tạo nghề

Trần Ngọc Anh

Trần Xuân Khiêm

Đỗ Văn Thi

 11/3 ÷ 15/3/2019

4

Cập nhật và điều chỉnh tài liệu giảng dạy môn học Nguyên lý kế toán trình độ Trung cấp Kế toán doanh nghiệp.

ĐTCT 04-18

Khoa KTXD&KT

Ngô Thị Thu Hằng

Nguyễn Hải Hà

Lê Thị Thanh Phương

10/12 ÷ 14/12/2018

5

Cập nhật và điều chỉnh tài liệu giảng dạy môn học Tài chính doanh nghiệp trình độ Trung cấp Kế toán doanh nghiệp.

ĐTCT 05-18

Khoa KTXD&KT

Nguyễn Thị Anh

Lê Văn Dũng

Nguyễn Hải Hà

10/12 ÷ 14/12/2018

6

Cập nhật và điều chỉnh tài liệu giảng dạy mô đun Lắp đặt máy bơm và đồng hồ đo lưu lượng trình độ Trung cấp Cấp thoát nước.

ĐTCT 06-18

Khoa KTHT

Ngô Thị Thanh Huyền

Trịnh Thị Hiền

Nguyễn Huy Thẩm

 15/4 ÷ 19/4/2019

7

Cập nhật và điều chỉnh tài liệu giảng dạy môn học Cấp thoát nước cơ bản  trình độ Trung cấp Cấp thoát nước.

ĐTCT 07-18

Khoa KTHT

Trịnh Thị Hiền

Ngô Thị Thanh Huyền

Nguyễn Huy Thẩm

 15/4 ÷ 19/4/2019

8

Xây dựng chương trình các môn: Lý luận chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng phù hợp với điều kiện của nhà trường.

ĐTCT 08-18

Khoa LLCT

Trần Đức Tính

Lương Văn Doanh

Trần Quang Long

 11/3 ÷ 15/3/2019

9

Cập nhật và điều chỉnh tài liệu hướng dẫn đồ án tốt nghiệp phần Kết cấu công trình trình độ Cao đẳng chuyên ngành Xây dựng DD&CN

ĐTCT 09-18

Khoa Xây dựng

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Lưu Xuân Khu

Phạm Ngọc Tuyền

 15/4 ÷ 19/4/2019

 

 

 
 
   
 
 
 
 
Các bài viết khác
Xem theo ngày
Tuyển sinh 2019
Happy New Year 2019
Video clip
Phóng sự Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam ĐịnhHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức HCMSinh viên hiếu học
CÁC VĂN BẢN VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Thời khóa biểu
Chuẩn đầu ra
Bộ Xây Dựng
Bộ lao động - Thương binh và xã hội
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ
vlnamdinh.vieclamvietnam.gov.vn

Giá vàng

Giá vàng 9999