Các biểu mẫu nghiên cứu đề tài cấp Bộ

17/5/2018

CÁC BIỂU MẪU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

TT

TÊN BIỂU MẪU

NỘI DUNG

 1       

B01/NCKH

Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ

       2       

B02/NCKH

Phiếu đề xuất nhiệm vụ/ dự án bảo vệ môi trường cấp Bộ

       3       

B03/NCKH

Tổng hợp danh mục các nhiệm vụ đề xuất

       4       

B04/NCKH

Thuyết minh các nhiệm vụ


B01/NCKH

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ

NĂM  20...

 

 

1.   Tên nhiệm vụ:

2.   Loại hình (nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nhiệm vụ sự nghiệp môi trường, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm ...):

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

4. Các căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải thực hiện nhiệm vụ (đề nghị nêu rõ căn cứ, tính cấp thiết về mặt khoa học, thực tiễn và khả năng ứng dụng ban hành văn bản quy phạm pháp luật):

5. Các nội dung chính và kết quả dự kiến:

6. Khả năng và địa chỉ ứng dụng:

7. Dự kiến hiệu quả mang lại:

8. Dự kiến thời gian thực hiện (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc)

9. Dự kiến kinh phí thực hiện:

            -  Kinh phí từ ngân sách nhà nước:

            -  Kinh phí ngoài ngân sách nhà nước:

10. Thông tin khác

                                                                     ..., ngày ... tháng... năm 20…

 

                             

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức)

 

 


B02/NCKH

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ/DỰ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẤP BỘ

NĂM  20...

 

1. Tên nhiệm vụ, dự án, đề án

2. Quản lý nhiệm vụ, dự án, đề án

- Cơ quan quản lý:

- Cơ quan chủ trì:

- Cơ quan phối hợp:

3. Thời gian thực hiện

4. Kinh phí thực hiện

5. Các căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải thực hiện nhiệm vụ, dự án, đề án

6. Mục tiêu

7. Phạm vi, quy mô

8. Địa điểm thực hiện

9. Phương pháp thực hiện

10. Nội dung thực hiện

11. Tiến độ thực hiện

12. Kết quả sản phẩm, địa chỉ bàn giao sử dụng

13. Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện nhiệm vụ

(Dự toán chi tiết được xây dựng theo các quy định tại Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B03/NCKH

TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ

ĐỀ XUẤT NĂM 20…

 
 

 


I.                   Nhiệm vụ khoa học công nghệ

                                                                 

 

TT

Tên nhiệm vụ

Mục tiêu

Tính

 cấp thiết và tính mới

Các nội dung chính và kết quả dự kiến

Khả năng, địa chỉ

ứng dụng

Dự kiến thời gian thực hiện

Dự kiến kinh phí thực hiện

NSNN

Khác

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.               Nhiệm vụ thuộc sự nghiệp bảo vệ môi trường

 

 

TT

Tên nhiệm vụ/dự án

Cơ sở pháp lý

Mục tiêu

Nội dung thực hiện

Dự kiến sản phẩm

Cơ quan thực hiện

Tổng kinh phí

Kinh phí năm 2019

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..., ngày ... tháng ... năm 2019

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Họ, tên, chữ ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B04/NCKH

THUYẾT MINH NHIỆM VỤ ……

 

I.    THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ

1

Tên nhiệm vụ:

 

1a.  Mã số: (đư­ợc cấp khi hồ sơ trúng tuyển)

2

Loại nhiệm vụ:

-          

3

Thời gian thực hiện: …….tháng

 (từ tháng      /năm 20…       đến tháng       /năm 20…)

4

Kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí: ………… (triệu đồng), trong đó:

-         Từ ngân sách nhà nước: …

-         Từ nguồn tự có của tổ chức

-         Từ nguồn khác: …

5

Phương thức khoán chi:

 Khoán đến sản phẩm cuối cùng                 

  

  Khoán từng phần, trong đó:   

- Kinh phí khoán: ……………..  triệu đồng

- Kinh phí không khoán: ……….triệu đồng                                                                 

6

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên:....................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................ Nam/ Nữ: ......................

Học hàm, học vị:...........................................................................................................

Chức danh khoa học: ...........................................................Chức vụ:.............................

Điện thoại của tổ chức: ............................ Nhà riêng: ......................Mobile:..................

Fax: ........................................................... E-mail: ........................................................

Tên tổ chức đang công tác:...............................................................................................

Địa chỉ tổ  chức:...............................................................................................................

Địa chỉ nhà riêng: ......................................................................................................

7

Thư ký nhiệm vụ:

Họ và tên:..........................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................ Nam/ Nữ: ............................

Học hàm, học vị: .............................................................................................................

Chức danh khoa học: ....................................................      Chức vụ: ...........................

Điện thoại của tổ chức: ...............................Nhà riêng: ...................Mobile:  ...................

Fax: ........................................................... E-mail: ........................................................

Tên tổ chức đang công tác: ..............................................................................................

Địa chỉ tổ chức: ..................................................................................................................

Địa chỉ nhà riêng: .........................................................................................................

8

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: ...................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: .........................................................................

E-mail: ................................................................................................................... .........

Website: ............................................................................................................................ .

Địa chỉ: ................................................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: .......................................................................................

Số tài khoản: ...................................................................................................................... .

Ngân hàng: .........................................................................................................................

Cơ quan chủ quản đề án: .................................................................................................. .

9

Các tổ chức phối hợp chính thực hiện nhiệm vụ: (nếu có)

1.      Tổ chức 1 : ................................................................................................... ...........

Cơ quan chủ quản  ......................................................................................................... ...

Điện thoại: ...................................... Fax: ........................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: .......................................................................................

Số tài khoản: .................................................................................................................

Ngân hàng: ................................................................................................................. ..

2.      Tổ chức 2 : ............................................................................................................

Cơ quan  chủ quản  ..............................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ............................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: .............................................................................................

Số tài khoản: ......................................................................................................................

Ngân hàng: .....................................................................................................................

3.      Tổ chức

 

10

 Các cán bộ thực hiện nhiệm vụ:

 

 

 (Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề án, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm đề án)

 

Họ và tên, học hàm học vị

Tổ chức

công tác

Nội dung công việc tham gia

Thời gian làm việc cho đề án

(Số tháng quy đổi)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

             

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

11

Mục tiêu của nhiệm vụ:  (phát triển và cụ thể hoá định hướng mục tiêu theo đặt hàng)

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

12

Tình trạng nhiệm vụ:       

             Mới               Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả

                                     Kế tiếp nghiên cứu của người khác

13

Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ:

13.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của nhiệm vụ

(Mô tả, phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ)

 

13.2 Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của nhiệm vụ

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hoá mục tiêu và những định hướng nội dung chính cần thực hiện để đạt được mục tiêu)

 

14

Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước có liên quan đến nhiệm vụ đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan:

(Tên tác giả, nơi và năm công bố, công trình, NXB, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn)

15

Nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ:

(Liệt kê và mô tả chi tiết những nội dung nghiên cứu và triển khai thực nghiệm phù hợp cần thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra)

Nộidung1:..................................................................................................................................          

Nội dung2:.........................................................................................................................             

Nội dung 3:....................................................................................................................

          

16

Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện nhiệm vụ và nội dung công việc tham gia trong nhiệm vụ, kể cả các cơ sở sản xuất hoặc những người sử dụng kết quả nghiên cứu; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng-nếu có)

17

Phương án hợp tác quốc tế: (nếu có)

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác- đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ nhiệm vụ; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của nhiệm vụ)

18

Kế hoạch thực hiện:

 

Các nội dung, công việc
 chủ yếu cần được thực hiện;
các mốc đánh giá chủ yếu

 Kết quả phải đạt   

Thời gian (bắt đầu,
 kết thúc)

Cá nhân,
tổ chức
thực hiện*

Dự kiến
kinh phí

1

Nội dung 1

 

 

 

 

- Công việc 1

 

 

 

 

- Công việc 2

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

2

Nội dung 2

 

 

 

 

- Công việc 1

 

 

 

 

- Công việc 2

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

               

* Chỉ ghi những cá nhân có tên tại Mục 10

 

III. SẢN PHẨM CỦA NHIỆM VỤ

 

  19

Sản phẩm chính của nhiệm vụ và yêu cầu chất lượng cần đạt (liệt kê theo dạng sản phẩm)

 

( Bao gồm Báo cáo khoa học của nhiệm vụ (báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo kiến nghị); dự thảo cơ chế chính sách; kết quả dự báo; mô hình; quy trình, quy phạm; phương pháp nghiên cứu mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; Bài báo, sách chuyên khảo và các sản phẩm khác…)

 

TT

Tên sản phẩm

(ghi rõ tên từng sản phẩm

Yêu cầu khoa học cần đạt

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

20.1 Lợi ích của nhiệm vụ:

a) Tác động đến xã hội – kinh tế và môi trường (đóng góp cho việc hoạch định và thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật hoặc có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động đối với ngành, lĩnh vực khoa học (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua các công trình công bố ở trong và ngoài nước)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

b) Tác động đối với lĩnh vực có liên quan

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

       c) Tác động đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

20.2 Phư­ơng thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:

    (Nêu rõ tên kết quả nghiên cứu; cơ quan/tổ chức ứng dụng; luận giải nhu cầu của cơ quan/ tổ chức ứng dụng; tính khả thi của phư­ơng thức chuyển giao kết quả nghiên cứu)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

 

         

IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ NGUỒN KINH PHÍ

(Giải trình chi tiết trong phụ lục kèm theo)

Đơn vị tính: triệu đồng

21

Kinh phí thực hiện đề án phân theo các khoản chi:

 

 

Nguồn kinh phí

Tổng số

Trong đó

Trả công lao động (khoa học, phổ thông)

Nguyên, vật liệu, năng lượng

Thiết bị, máy móc

Xây dựng, sửa chữa nhỏ

Chi khác

 

Tổng kinh phí

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1

Ngân sách SNKH:

- Năm thứ nhất:

- Năm thứ hai:

 

 

 

 

 

 

2

Nguồn khác
(vốn huy động, ...)

 

 

 

 

 

 

 

V. DỰ TOÁN KINH PHÍ NHIỆM VỤ

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Đơn vị: Triệu đồng

TT

Nội dung các khoản chi

Tổng số

Nguồn vốn

Kinh phí

Tỷ lệ (%)

Ngân sách  SNKH

Tự có

Khác

Tổng số

Trong đó, khoán chi theo quy định

Năm thứ nhất

Trong đó, khoán chi theo quy định*

Năm thứ hai

Trong đó, khoán chi theo quy   định

Năm thứ ba

Trong đó, khoán chi theo quy định*

1

2

3

4

5=(7+9+11)

6=(8+10+12)

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Trả công lao động (khoa học, phổ thông)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguyên,vật liệu, năng lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thiết bị, máy móc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Xây dựng, sửa chữa nhỏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Chi khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ngày……tháng …… năm 20…

Ngày……tháng …… năm 20…

CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ

(Họ tên và chữ  ký)

 

 

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ
(Họ tên, chữ  ký và đóng dấu)

 

 

 

Ngày……tháng …… năm 20…

BỘ XÂY DỰNG

(THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐƯỢC BỘ GIAO QUẢN LÝ

NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ)
(Họ tên, chữ  ký và đóng dấu khi phê duyệt )

 

 


 

 
 
   
 
 
 
 
Các bài viết khác
Xem theo ngày
Tuyển sinh 2019
Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước & 133 năm ngày Quốc tế lao động
Video clip
Phóng sự Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam ĐịnhHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức HCMSinh viên hiếu học
CÁC VĂN BẢN VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Ba công khai
Chuẩn đầu ra
Bộ Xây Dựng
Bộ lao động - Thương binh và xã hội
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ
vlnamdinh.vieclamvietnam.gov.vn

Giá vàng

Giá vàng 9999