Hướng dẫn tổng kết năm học 2017 - 2018

20/6/2018

TRƯỜNG CĐXD NAM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐT&CTHSSV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN

   KẾ HOẠCH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của tập thể, cá nhân học sinh, sinh viên trong năm học 2017 - 2018.

- Nghiêm túc kiểm điểm những thiếu sót, phát huy thành tích đã đạt được, đề ra những phương hướng phấn đấu của tập thể và cá nhân, các lớp HSSV trong năm học sau.

- Kiểm điểm đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của HSSV, phong trào thi đua các lớp bảo đảm đầy đủ, chính xác, công bằng, đúng thời gian.

B. NỘI DUNG

1. Kiểm điểm cá nhân học sinh, sinh viên.

Mỗi học sinh, sinh viên viết một bản kiểm điểm cá nhân nộp cho giáo viên chủ nhiệm: (có mẫu kèm theo phụ lục 1)

2. Tổng kết lớp: (có mẫu kèm theo phụ lục 2)

C. TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

1. Đối với cá nhân HSSV:

- Xếp loại học tập xác định theo quy định của Quy chế đào tạo của từng trình độ đào tạo, xếp loại rèn luyện xác định theo Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2017 của  Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV được phân thành 05 loại.

a, Loại xuất sắc: Từ 90 đến 100 điểm.

b, Loại tốt: Từ 80 đến dưới 90 điểm.

c, Loại khá: Từ 70 đến dưới 80 điểm.

d, Loại trung bình: Từ 50 đến dưới 70 điểm.

đ, Loại yếu: Dưới 50 điểm.

- Danh hiệu cá nhân của HSSV được ghi vào sổ học tập HSSV.

- Không xét danh hiệu thi đua đối với HSSV bị kỷ luật từ khiển trách trở lên, có 05 tiết học không phép hoặc có điểm thi, kiểm tra kết thúc học phần ở lần thứ nhất trong năm học dưới trung bình.

1.1. Đối với cá nhân HSSV (Đào tạo theo niên chế)

- Danh hiệu thi đua đối với cá nhân gồm 3 loại: Khá, Giỏi, Xuất sắc.

- Tiêu chuẩn xếp loại danh hiệu cá nhân như sau:

+ Đạt danh hiệu HSSV Khá, nếu xếp loại học tập và rèn luyện từ Khá trở lên.

+ Đạt danh hiệu HSSV Giỏi, nếu xếp loại học tập từ Giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ Tốt trở lên.

+ Đạt danh hiệu HSSV Xuất sắc, nếu xếp loại học tập và rèn luyện từ Xuất sắc trở lên.

1.2. Đối với cá nhân HSSV (Đào tạo theo tín chỉ):

- Danh hiệu thi đua đối với cá nhân gồm 2 loại: Khá, Giỏi.

- Tiêu chuẩn xếp loại danh hiệu cá nhân như sau:

+ Đạt danh hiệu HSSV Khá, nếu xếp loại học tập và rèn luyện từ Khá trở lên.

+ Đạt danh hiệu HSSV Giỏi, nếu xếp loại học tập từ Giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ Tốt trở lên.

2. Đối với tập thể HSSV:

 2.1. Đối với bậc Cao đẳng chuyên nghiệp:

* Lớp HSSV tiên tiến:

+ Có từ 15% HSSV đạt danh hiệu HSSV Khá trở lên.

+ Không quá 5% HSSV xếp loại học tập và rèn luyện Yếu.

+ Có cá nhân đạt danh hiệu HSSV Giỏi trở lên.

+ Không có cá nhân bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

+ Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong Nhà trường.

* Lớp HSSV Khá:

+ Có từ 12% HSSV đạt danh hiệu HSSV Khá trở lên.

+ Không quá 5% HSSV xếp loại học tập và rèn luyện Yếu.

+ Không quá một cá nhân bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

+ Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong Nhà trường.

* Lớp HSSV Trung bình khá:

+ Có từ 10% HSSV đạt danh hiệu HSSV Khá trở lên.

+ Không quá 02 cá nhân bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

+ Không quá 5% HSSV xếp loại học tập và rèn luyện Yếu.

+ Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong Nhà trường.

* Lớp HSSV Trung bình:

+ Không quá 7% HSSV xếp loại học tập và rèn luyện Yếu.

+ Không quá 02 cá nhân bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

+ Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong Nhà trường.

* Lớp HSSV Yếu:

Là lớp có phong trào thi đua học tập, rèn luyện đạo đức dưới tiêu chuẩn của lớp xếp loại Trung bình.

2.2. Đối với bậc Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề:

* Lớp học sinh Tiên tiến:

+ Có từ 25% HSSV đạt danh hiệu HSSV Khá trở lên.

+ Có cá nhân đạt danh hiệu HSSV Giỏi trở lên.

+ Không có cá nhân bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

+ Không có cá nhân xếp loại học tập và rèn luyện Yếu.

+ Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong Nhà trường.

* Lớp học sinh Khá:

+ Có từ 15% HSSV đạt danh hiệu HSSV Khá trở lên.

+ Không quá 01 cá nhân bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

+ Không quá 3%  HSSV xếp loại học tập và rèn luyện Yếu.

+ Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong Nhà trường.

* Lớp học sinh Trung bình:

+ Có không quá 02 cá nhân bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

+ Không quá 5% HSSV xếp loại học tập và rèn luyện Yếu.

+ Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong Nhà trường.

* Lớp học sinh Yếu:

Là lớp có phong trào thi đua học tập, rèn luyện đạo đức dưới tiêu chuẩn của lớp xếp loại Trung bình.

D.THỜI GIAN TIẾN HÀNH SƠ KẾT:

- Từ ngày 07 ÷ 11/6/2018 các lớp tiến hành tổng kết tháng 6, sơ kết học kỳ II, và tổng kết năm học 2017 - 2018 (trên cơ sở lấy điểm học tập, rèn luyện đến ngày 05/6/2018).

- Nộp báo cáo tổng kết tháng 6, sơ kết học kỳ II và tổng kết năm học 2017 - 2018 về phòng Đào tạo & Công tác học sinh, sinh viên (hạn cuối cùng trước 11h00’ ngày 13/6/2018).

- 14h00’ ngày 20/6/2018 họp giáo viên chủ nhiệm tổng kết tháng 6, sơ kết học kỳ II và tổng kết năm học 2017 - 2018 và xét thi đua khối học sinh, sinh viên.

                                                              PHÒNG ĐÀO TẠO &CÔNG TÁC HSSV

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(PHỤ LỤC 1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN HỌC SINH, SINH VIÊN

NĂM HỌC: 2017 – 2018

Họ và tên:…………………………………………................................................

Lớp:……………………………………………..............…………………………

Trường: Cao đẳng Xây dựng nam Đinh

1. Đánh giá kết quả học tập:

- Chấp hành kỷ luật học tập:…………………………..........................………….....................……………..

- Kết quả học tập:

+ Điểm trung bình chung (lấy điểm trung bình chung của các môn học theo hệ số các môn):……………………………………………………………..........................................................................………….

+ Xếp loại:…………………………………………..............................................…………………………..

2. Đánh giá kết quả rèn luyện:

- Chấp hành nội qui, quy chế:

+ Số lần nghỉ học có lý do:…………………...............................................…………………………………

+ Số tiết nghỉ học không có lý do:………………..............................................…………………………….

+ Số lần đi muộn:……………………..............................................………………………………………...

+ Số lần nghỉ ốm:…………………..............................................…………………………………………...

+ Kỷ luật:………………………………………………………..............................................……………...

-. Chấp hành các qui định khác, thực hiện nếp sống văn minh, chống biểu hiện tiêu cực:………………………………………………………………………….......................................................................

- Xếp loại:……………………………………………..............................................………………………..

3. Tự nhận danh hiệu thi đua:…………………………................................................……………………

 

                                                                       …………ngày…tháng…năm 20….

                                                                                      Người viết kiểm điểm

 

 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN VÀ KHUNG ĐIỂM

 

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Điểm

Ghi chú

ĐÁNH GIÁ VỀ HỌC TẬP

30

 

I. Đánh giá về kết quả học tập

20

 

- ĐTBC HT ≥ 8:

20

Đào tạo theo phương thức niên chế

- ĐTBC HT ≥ 7:

18

- ĐTBC HT ≥ 5:

16

- ĐTBC HT < 5:

0

 

 

 

- ĐTBC HT ≥ 8,5:

20

 Đào tạo theo phương thức  tín chỉ

- ĐTBC HT ≥ 7:

18

- ĐTBC HT ≥ 5,5:

16

- ĐTBC HT ≥ 4,0:

14

- ĐTBC HT < 4,0:

0

Ghi chú: 

Điểm TBĐĐ khi chưa cộng, (trừ) bất kỳ loại điểm nào thì điểm TBĐĐ bằng 60 điểm.

 

 

 
 
   
 
 
 
 
Các bài viết khác
Xem theo ngày
60 Năm thành lập Trường CĐXDNĐ
Xet tuyển trực tuyến
Tuyển sinh 2022
Video clip
Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định - 60 năm: Chặng đường phát triển vẻ vang, tự hàoTổng kết Học kỳ Quân đội năm 2022 của HSSV trường CĐXD Nam Định
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Ba công khai
Chuyển đổi số
Bộ Xây Dựng
Bộ lao động - Thương binh và xã hội
TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Giá vàng

Giá vàng 9999