Đại hội 14 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường CĐXD Nam Định hướng tới đại hội đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020 – 2025

24/3/2020

Từ ngày 09/3 đến 23/3/2020 các chi bộ trực thuộc đảng bộ Nhà trường đã hoàn thành việc tổ chức đại hội theo kế hoạch làm tiền đề quan trọng cho việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến tổ chức vào tháng 5/2020.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 về "Thi hành Điều lệ Đảng", Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 về "Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng"; Căn cứ Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nam Định  hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Để các chi bộ tổ chức đại hội theo đúng Điều lệ của Đảng, ngày 06/01/2020 Ban Thường vụ Đảng ủy Trường CĐXD Nam Định ban hành hướng dẫn số 01-HD/ĐU hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 với các yêu cầu cụ thể:

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của tập thể chi bộ và từng đảng viên; bảo đảm thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, xây dựng đoàn kết thống nhất trong chi bộ, cán bộ, đảng viên.

2. Tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị của đại hội phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện về tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, gắn với việc thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và của cấp trên…; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

3. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu chi uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng. Chú trọng phát hiện, giới thiệu nhân sự tham gia chi ủy những đảng viên trẻ, có năng lực, uy tín trong chi bộ, cơ quan, đơn vị. Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội chi bộ và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Thực hiện nghiêm chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị ở những nơi có đủ điều kiện.

4. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, quần chúng quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời, phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn hành động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị. 

NỘI DUNG ĐẠI HỘI CHI BỘ GỒM:

- Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025.

- Bầu chi uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường, 14 chi bộ trực thuộc đã lần lượt tiến hành tổ chức Đại hội từ ngày 09/3 đến 23/3/2020. Đại hội đã được tiến hành đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên sôi nổi, phấn khởi. Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, là dịp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo tiền đề quan trọng cho tổ chức thành công đại hội đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến tổ chức vào tháng 5/2020 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội các chi bộ đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra được ban chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, lối sống, uy tín, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn; được cán bộ, đảng viên và quần chúng tín nhiệm. Đây chính là lực lượng nòng cốt cùng tập thể lãnh đạo nhà trường đề ra những kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực nhằm không ngừng nâng cao uy tín, chất lượng đào tạo, đưa Nhà trường ngày một phát triển bền vững trong thời kỳ mới.

Một số hình ảnh Đại hội các chi bộ

 

 
 
   
 
 
 
 
Các bài viết khác
Xem theo ngày
Tuyển sinh 2021
ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII
Video clip
Phóng sự Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam ĐịnhPhóng sự 55 năm Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam ĐịnhHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Ba công khai
Chuẩn đầu ra
Bộ Xây Dựng
Bộ lao động - Thương binh và xã hội
TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
vlnamdinh.vieclamvietnam.gov.vn

Giá vàng

Giá vàng 9999