Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

6/11/2013

 I. CHỨC NĂNG:

1. Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học có chức năng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng theo hình thức vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn.

2. Các hình thức học tập của Trung tâm ngoại ngữ - tin học đa dạng, linh hoạt, mang tính xã hội hoá, dịch vụ thuận lợi, nhằm góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu người học.

II. NHIỆM VỤ:

1. Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học:  

1.1. Đào tạo ngoại khoá đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học cho HSSV các bậc học, đã được Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định công bố theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện chương trình đào tạo đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

1.2. Đề xuất với Nhà trường kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu của người học.

1.3. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục:

-       Chương trình ngoại ngữ trình độ A1, A2 (theo khung tham chiếu chung Châu Âu); Chương trình A, B, C (theo Bộ Giáo dục và Đào tạo);

-       Chương trình tin học ứng dụng trình độ A, B, C;

-       Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông;

-       Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học;

-       Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông cho cán bộ, giáo viên của Nhà trường và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn khi có nhu cầu.

1.4. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm.

1.5. Tổ chức thi kiểm tra, làm các thủ tục để Nhà trường cấp chứng chỉ cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Tổ chức các hoạt động dịch vụ:

2.1. Liên kết với các trung tâm, các cơ sở ngoại ngữ - tin học khác tổ chức đào tào, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông.

2.2. Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. QUYỀN HẠN:

1.     Tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và hoạt động đào tào khác trong phạm vi được giao;

2.     Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị phù hợp với đặc thù của Trung tâm theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt.

 
 
   
 
 
 
 
OtherArticle
Xem theo ngày
Tuyển sinh 2015
55nam
Trung tâm huấn luyện an toàn lao động
Video
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCMSinh viên hiếu họcNhững tấm gương hiếu học
Tuyển Sinh
Thời khóa biểu
Chuẩn đầu ra, Ba công khai, công khai văn bằng chứng chỉ
Đào tạo tín chỉ
Bộ Xây Dựng
Bộ lao động - Thương binh và xã hội

Giá vàng

Giá vàng 9999